Reklamačný poriadok

Úvodné ustanovenia
Tento Reklamačný poriadok je vydaný v súlade so zákonom č. 40/1964 Zb. Občiansky zákonník v znení neskorších predpisov, Zákonom o ochrane spotrebiteľa, zákonom č. 391/2015 Z.z. o alternatívnom riešení spotrebiteľských sporov a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ako aj ostatnými všeobecne záväznými právnymi predpismi Slovenskej republiky.

Reklamačný poriadok je neoddeliteľnou súčasťou Všeobecných obchodných podmienok (ďalej jen „VOP“) Predávajúceho Gashpar s.r.o. so sídlom Horná ružová 245/9, 969 01 Banská Štiavnica, IČO 51455439, DIČ 2120708095, IČ DPH SK2120708095, zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 33761/S (ďalej len „Predávajúci“) a opisuje postup, akým spôsobom pristupovať pri reklamácii tovaru nadobudnutého Kupujúcim od Predávajúceho.

Predávajúci týmto Reklamačným poriadkom riadne informuje Kupujúceho o podmienkach a spôsobe uplatnenia práv zo zodpovednosti za vady (ďalej aj „reklamácia“) vrátane údajov o tom, kde môže reklamáciu uplatniť.

Tento Reklamačný poriadok je zverejnený na webovej lokalite altamagica.sk.

Uzavretím kúpnej zmluvy prostredníctvom e-shopu altamagica.sk, stáva sa tento Reklamačný poriadok súčasťou zmluvy medzi Kupujúcim a Predávajúcim. V prípade rozporu medzi VOP a týmto Reklamačným poriadkom má pri reklamácii prednosť Reklamačný poriadok.

Kupujúci je povinný sa zoznámiť s Reklamačným poriadkom a VOP ešte pred objednaním tovaru. Zároveň Kupujúci berie na vedomie, že je povinný poskytnúť Predávajúcemu súčinnosť potrebnú pre vybavenie reklamácie, v opačnom prípade sa lehoty adekvátne predlžujú o čas, v ktorom Kupujúci neposkytol požadovanú súčinnosť.

Uzavretím kúpnej zmluvy a prevzatím tovaru od Predávajúceho Kupujúci súhlasí s týmto Reklamačným poriadkom. Definície pojmov obsiahnuté v tomto Reklamačnom poriadku majú prednosť pred definíciami vo VOP. Pokiaľ tento Reklamačný poriadok pojem nedefinuje, chápe sa vo význame, v akom je definovaný vo VOP. Ak nie je definovaný ani tam, chápe sa vo význame, v akom ho užívajú platné a účinné právne predpisy.

Prevzatím tovaru je okamih prevzatia tovaru Kupujúcim od Predávajúceho resp. prevzatie od dopravcu.

Dĺžka záruky
Predávajúci zodpovedá za závady, ktoré má predaný tovar pri prevzatí Kupujúcim a za závady, ktoré sa vyskytnú po prevzatí tovaru v záručnej dobe. Záručná doba je 24 mesiacov.

Ako doklad o záruke vystavuje Predávajúci ku každému zakúpenému tovaru nákupný doklad so všetkými potrebnými údajmi pre uplatnenie záruky (najmä názov tovaru, dĺžka záruky, cena, množstvo).

Záručná doba začína plynúť dňom prevzatia tovaru Kupujúcim. Záručná doba je 24 mesiacov, ak neustanovuje osobitný právny predpis lehotu dlhšiu. Záručná doba sa ďalej predlžuje o dobu, po ktorú bol tovar v reklamácii. Práva zo zodpovednosti za chyby tovaru, pre ktoré platí záručná doba, zaniknú, ak neboli uplatnené v záručnej dobe.
 
Kontrola tovaru pri prevzatí
Kupujúci si bezprostredne pri dodaní prekontroluje spolu s dopravcom stav zásielky (počet balíkov, neporušenosť pásky a krabice) podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou. Pokiaľ takto poškodenú zásielku kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku treba bezodkladne oznámiť e-mailom na adresu info@altamagica.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento zaslať e-mailom, alebo poštou Predávajúcemu. Dodatočná reklamácia neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavuje Kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však Predávajúcemu možnosť preukázať, že sa nejedná o rozpor s kúpnou zmluvou.

Uplatnenie reklamácie
Miestom pre uplatnenie reklamácie je sídlo spoločnosti Gashpar s.r.o., Andreja Sládkoviča 1, 969 01 Banská Štiavnica. Pri uplatnení práv zo zodpovednosti za chyby je Kupujúci povinný predložiť doklad o kúpe, prípadne iným spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti preukázať, že tovar bol kúpený v e-shope altamagica.sk, zabezpečiť, aby tovar nebol poškodený, odovzdať Predávajúcemu reklamovaný tovar, poskytnúť súčinnosť pri vyplnení reklamačného protokolu a podpisom vyjadriť súhlas s jeho obsahom.

Kupujúci však môže chybný tovar na reklamáciu zaslať prepravnou službou na adresu Gashpar s.r.o., Andreja Sládkoviča 1, 969 01 Banská Štiavnica. Reklamovaný tovar by mal byť dôkladne zabezpečený, aby nedošlo v priebehu prepravy k jeho poškodeniu, balík by mal byť označený viditeľne “REKLAMÁCIA” a obsahovať: reklamovaný tovar (vrátane kompletného príslušenstva), kópiu nákupného dokladu, popis chyby a dostatočné kontaktné údaje kupujúceho (hlavne spiatočná adresa a tel. číslo). Bez vyššie uvedeného je znemožnená identifikácia pôvodu aj chyby tovaru.

Predávajúci vydá Kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to emailom bezprostredne po prijatí reklamácie. V prípade osobného uplatnenia je písomné potvrdenie odovzdané ihneď.

Ak sa Kupujúci informuje o spôsobe vybavenia reklamácie pred uplynutím 30 dňovej lehoty, je Predávajúci oprávnený informovať Kupujúceho o spôsobe vybavenia reklamácie. Ak sa Kupujúci informuje po uplynutí 30 dňovej lehoty, je Predávajúci povinný informovať zákazníka o spôsobe vybavenia reklamácie aj dôvode, prečo nebola reklamácia vybavená včas.

Kupujúci si je vedomý, že ak nedodá reklamovaný tovar vrátane všetkého doručeného príslušenstva, potom v prípade odstúpenia Kupujúceho od zmluvy bude Kupujúcemu vrátená kúpna cena znížená o cenu nedodaného príslušenstva.

Predávajúci je povinný o vybavení reklamácie vydať písomný doklad najneskôr do 30 dní od dátumu uplatnenia reklamácie. Ako doplnkové oznámenie k písomnému dokladu môže Predávajúci zaslať Kupujúcemu e-mail s informáciou o vybavení reklamácie s písomným potvrdením o jej odoslaní.

Vybavenie reklamácie
Ak ide o závadu, ktorú možno odstrániť, má Kupujúci právo na jej bezplatné, včasné a riadne odstránenie. O spôsobe odstránenia závady rozhoduje Predávajúci a je povinný závadu bez zbytočného odkladu odstrániť.

Kupujúci môže namiesto odstránenia závady požadovať výmenu tovaru, alebo ak sa závada týka len súčasti tovaru, výmenu tejto súčasti, ak tým predávajúcemu nevzniknú neprimerané náklady vzhľadom na cenu tovaru alebo závažnosť závady.

Predávajúci môže vždy namiesto odstránenia závady vymeniť chybný tovar, ak to Kupujúcemu nespôsobí závažné ťažkosti.

Ak ide o závadu, ktorú nemožno odstrániť a ktorá bráni tomu, aby sa tovar mohol riadne užívať ako tovar bez závady, má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od kúpnej zmluvy (vrátenie peňazí a tovaru).

Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľnú závadu, avšak Kupujúci nemôže pre opätovné vyskytnutie sa závady po oprave tovar riadne užívať. Za opätovné vyskytnutie sa závady po oprave sa považuje stav, ak sa rovnaká závada vyskytne tretíkrát po jej aspoň dvoch predchádzajúcich opravách.

Kupujúci má právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí) aj vtedy, ak ide síce o odstrániteľné závady, no Kupujúci nemôže pre väčší počet závad vec riadne užívať. Za väčší počet závad sa považujú súčasne najmenej tri rôzne odstrániteľné závady, pričom každá z nich bráni v riadnom užívaní.

Ak Predávajúci reklamáciu nevybaví do 30 dní, Kupujúci má rovnaké práva, akoby išlo o neodstrániteľnú závadu, t.j. právo na výmenu tovaru alebo vrátenie peňazí (odstúpenie od zmluvy).

Ak ide o neodstrániteľnú závadu, ktorá však nebráni riadnemu užívaniu tovaru, má Kupujúci právo na primeranú zľavu z ceny tovaru.

Ak má Kupujúci právo na výmenu tovaru alebo právo na odstúpenie od zmluvy (vrátenie peňazí), záleží na Kupujúcom, ktoré z týchto práv si uplatní. Ak si však zvolí jedno z týchto práv, nemôže už túto voľbu sám jednostranne meniť a zároveň sa mu tieto nároky nekumulujú, ale majú alternatívny charakter.

Keď je kupujúcim spotrebiteľ, o reklamácii predávajúci rozhodne ihneď, v zložitých prípadoch do troch pracovných dní. Reklamáciu vrátane odstránenia chyby predávajúci vybaví bez zbytočného odkladu, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie. Po uplynutí tejto lehoty sa má za to, že chyba na veci skutočne existovala a Kupujúci má rovnaké práva, ako by sa jednalo o chybu, ktorú nie je možné odstrániť.

Ak bola reklamácia tovaru v zákonnej záručnej lehote vybavená výmenou tovaru za nový, začne záručná doba plynúť znova od dátumu vybavenia reklamácie.

Predávajúci vydá Kupujúcemu písomné potvrdenie o tom, kedy bola reklamácia uplatnená, čo je jej obsahom, aký spôsob vybavenia reklamácie je požadovaný, a to e-mailom bezprostredne od prijatia reklamácie (v prípade osobného uplatnenia je odovzdaný ihneď); ďalej potvrdenie o dátume a spôsobe vybavenia reklamácie, vrátane potvrdenia o realizácii opravy a dobe trvania reklamácie, prípadne odôvodnenie zamietnutia reklamácie.

Kupujúci má právo na úhradu nevyhnutných nákladov (najmä poštovného, ktoré uhradil pri odosielaní reklamovaného tovaru), ktoré mu vznikli v súvislosti s uplatnením oprávnených práv zo zodpovednosti za chyby (odporúčame požiadať najneskôr do 30 dní po vybavení reklamácie – zákonná lehota tým nie je dotknutá) a boli vynaložené skutočne a účelne. V prípade odstúpenia od zmluvy z dôvodu chyby veci má Kupujúci tiež právo na úhradu nákladov k tomuto odstúpeniu.

Výluky
Záruka sa nevzťahuje na poškodenia vzniknuté (v prípade, že takáto činnosť nie je činnosťou obvyklou a pritom nie je zakázaná v priloženom návode na použitie):

  1. mechanickým poškodením tovaru,
  2. používaním tovaru v nevhodných podmienkach,
  3. nevhodným zaobchádzaním alebo zanedbaním starostlivosti o tovar,
  4. poškodením tovaru nadmerným zaťažovaním alebo používaním v rozpore so všeobecnými zásadami,
  5. nekvalifikovaným zásahom,
  6. úpravou tovaru Kupujúcím, ak vznikla chyba v dôsledku tejto úpravy,
  7. poškodením tovaru prírodnými živlami alebo vyššou mocou,
  8. znečistením tovaru

Rozpor s kúpnou zmluvou
V prípade, že tovar pri prevzatí Kupujúcim nie je v zhode s kúpnou zmluvou (ďalej len “rozpor s kúpnou zmluvou”), má Kupujúci právo na to, aby Predávajúci bezplatne a bez zbytočného odkladu vec uviedol do stavu zodpovedajúceho kúpnej zmluve, a to podľa požiadavky Kupujúceho buď výmenou veci, alebo jej opravou. Ak nie je takýto postup možný, môže Kupujúci požadovať primeranú zľavu z ceny tovaru alebo od zmluvy odstúpiť. To neplatí, ak Kupujúci pred prevzatím veci o rozpore s kúpnou zmluvou vedel alebo rozpor s kúpnou zmluvou sám spôsobil. Rozpor s kúpnou zmluvou, ktorý sa prejaví v priebehu šiestich mesiacov odo dňa prevzatia veci, sa považuje za rozpor existujúci už pri jeho prevzatí, ak to neodporuje povahe veci alebo pokiaľ sa nepreukáže opak.
Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaná vec má akosť a úžitkové vlastnosti zmluvou požadované, Predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom popisované, alebo na základe nimi vykonávanej reklamy očakávané, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že odpovedá požiadavkám právnych predpisov, je v tomu odpovedajúcom množstve, miere alebo hmotnosti a zodpovedá účelu, ktorý predávajúci pre použitie veci uvádza alebo pre ktorý sa vec obvykle používa.

Záverečné ustanovenia
Po vybavení oprávnenej reklamácie sa záručná doba predlžuje o dobu trvania reklamácie. V prípade neoprávnenej reklamácie sa záručná doba nepredlžuje. Doba trvania reklamácie sa počíta odo dňa nasledujúceho po uplatnení reklamácie do dňa vybavenia reklamácie, teda doby, kedy bol Kupujúci povinný vec prevziať. O vybavení je Kupujúci informovaný e-mailom, ktorý uviedol už pri nákupe.

Po vybavení reklamácie Predávajúci upozorní o ukončení reklamácie Kupujúceho buď telefonicky, alebo e-mailom, najneskôr do 30 dní odo dňa uplatnenia reklamácie Predávajúci vydá písomný doklad o vybavení reklamácie. Pokiaľ bol tovar zaslaný prepravnou službou, bude po vybavení automaticky zaslaný na adresu Kupujúceho.

Kupujúci je povinný skontrolovať preberaný tovar a jeho súlad s výdajným protokolom reklamácie. Kupujúci ďalej skontroluje kompletnosť tovaru. K neskorším námietkam sa nebude prihliadať. Týmito dojednaniami nie je dotknutá zákonná lehota pre uplatnenie práv z chybného plnenia.

Pri výdaji tovaru po vybavení reklamácie či pri preplatení dobropisu je Kupujúci povinný predložiť doklad, na základe ktorého bola vec prijatá do reklamácie a musí preukázať svoju totožnosť OP alebo platným cestovným pasom.

Tento reklamačný poriadok je platný od 12. 6. 2020 a je k dispozícii ako dokument na stránke altamagica.sk.