Všeobecné obchodné podmienky

Všeobecné obchodné podmienky nákupu v e-shope altamagica.sk

Základné ustanovenia
Tento dokument – spoločne s ďalšími spomenutými v tomto texte – upravuje vzťahy medzi zmluvnými stranami kúpnej zmluvy, v ktorej na jednej strane vystupuje spoločnosť Gashpar s.r.o. so sídlom Horná ružová 245/9, 969 01 Banská Štiavnica, IČO 51455439, DIČ 2120708095, IČ DPH SK2120708095, zapísaná v OR Okresného súdu Banská Bystrica, oddiel Sro, vložka číslo 33761/S ako predávajúci (ďalej len „Predávajúci“) a na strane druhej je kupujúci (ďalej len „Kupujúci“).

Je nevyhnutné, aby si Kupujúci pred používaním webovej stránky altamagica.sk pozorne prečítal tieto VOP, Zásady používania súborov cookie a Zásady ochrany osobných údajov (ďalej spoločne len „Zásady ochrany údajov“). Pri používaní webovej lokality altamagica.sk alebo zadaním objednávky na tejto lokalite je Kupujúci viazaný týmito podmienkami a zásadami ochrany údajov. Ak Kupujúci nesúhlasí s podmienkami a zásadami ochrany údajov, odporúča sa mu nepoužívať webovú lokalitu altamagica.sk.

Tieto VOP môžu byť predmetom úpravy. Je zodpovednosťou Kupujúceho pravidelne si ich prečítať, keďže VOP uvedené v čase uzatvorenia príslušnej kúpnej zmluvy sú tie, ktoré sa uplatňujú, a preto tvoria neoddeliteľnú súčasť kúpnej zmluvy.
Ak má Kupujúci v súvislosti s VOP a zásadami ochrany údajov akúkoľvek otázku, môže kontaktovať Predávajúceho na adrese info@altamagica.sk

Kupujúcim je spotrebiteľ, teda fyzická osoba, ktorá pri uzatváraní a plnení kúpnej zmluvy nekoná v rámci predmetu svojej obchodnej činnosti alebo inej podnikateľskej činnosti.
Právne vzťahy Predávajúceho a Kupujúceho výslovne neupravené týmito VOP sa riadia príslušnými ustanoveniami zák. č 40/1964 Zb., Občiansky zákonník a súvisiacimi predpismi.

Dozorný orgán:

Slovenská obchodná inšpekcia
Inšpektorát SOI pre Bratislavský kraj
Prievozská 322, P.O .Box 5, 820 07 Bratislava 27
Odbor technickej kontroly výrobkov a ochrany spotrebiteľa a právny odbor.

Kúpna zmluva
Informácie obsiahnuté v týchto VOP a detaily uvedené na stránke altamagica.sk  sú ponukou možnosti vstupu do zmluvného vzťahu. Návrhom na uzavretie kúpnej zmluvy je umiestnenie ponúkaného tovaru predávajúcim na stránky. Kúpna zmluva vzniká, keď Kupujúci odošle objednávku a Predávajúci objednávku prijme. Žiadna zmluva však medzi Predávajúcim a Kupujúcim nevzniká, a to vo vzťahu ku ktorémukoľvek produktu, pokiaľ Predávajúci výslovne neprijme objednávku Kupujúceho. Toto prijatie Predávajúci bezodkladne potvrdí Kupujúcemu informatívnym e-mailom na zadanú e-mailovú adresu, na vznik zmluvy však toto potvrdenie nemá vplyv. V informačnom e-maile zašle Predávajúci Kupujúcemu aj odkaz na aktuálne znenie VOP a reklamačného poriadku Predávajúceho. Ak ponuka Kupujúceho nebola prijatá, no účet už bol zaplatený, má Kupujúci právo na preplatenie v plnej výške.

Aby Kupujúci mohol zadať objednávku, koná podľa postupu online nakupovania a použije tlačidlo „Dokončiť objednávku“. Predávajúci upozorňuje, že zadaním objednávky má Kupujúci povinnosť za svoju objednávku zaplatiť. Vzniknutú zmluvu (vrátane dohodnutej ceny) možno meniť alebo rušiť len na základe dohody strán alebo na základe zákonných dôvodov.
Predávajúci uzavretú zmluvu archivuje po dobu najmenej piatich rokov od jej uzavretia, najdlhšie však na dobu podľa príslušných právnych predpisov, za účelom jej úspešného splnenia a nie je prístupná tretím nezúčastneným stranám.
Kupujúci má možnosť pred vlastným odoslaním objednávky skontrolovať ju a prípadne opraviť. Tieto VOP sú k dispozícii na webovej stránke Predávajúceho a Kupujúci si ich môže stiahnuť a archivovať.

Dostupnosť produktov
Ak dôjde k problémom týkajúcim sa dodávky výrobkov, Predávajúci si vyhradzuje právo poskytnúť Kupujúcemu informácie o tejto skutočnosti a poskytnúť mu možnosť od zmluvy odstúpiť (zrušenie objednávky) prostredníctvom e-mailu. Predávajúci si v takom prípade vyhradzuje právo od kúpnej zmluvy odstúpiť alebo objednávku zrušiť a Kupujúcemu uhradiť hodnotu, ktorú zaplatil, a to v lehote 14 dní od doručenia e-mailu.

Dodanie predmetu kúpy
Kúpnou zmluvou sa Predávajúci zaväzuje, že Kupujúcemu odovzdá predmet kúpy, a umožní mu nadobudnúť vlastnícke právo k nemu. Kupujúci sa zaväzuje, že predmet kúpy prevezme a zaplatí Predávajúcemu kúpnu cenu.
Predávajúci si vyhradzuje vlastnícke právo k veci, a preto sa Kupujúci stane vlastníkom až po úplnom zaplatení kúpnej ceny. Predávajúci Kupujúcemu odovzdá predmet kúpy a príslušné doklady a umožní Kupujúcemu nadobudnúť vlastnícke právo k predmetu kúpy v súlade so zmluvou. Predávajúci splní povinnosť odovzdať predmet kúpy Kupujúcemu, ak mu umožní nakladať s predmetom kúpy v mieste plnenia a včas mu to oznámi.
Ak má Predávajúci predmet kúpy odoslať, postúpi ho Kupujúcemu odovzdaním dopravcovi k preprave pre Kupujúceho a umožní Kupujúcemu uplatniť práva z prepravnej zmluvy voči dopravcovi, Predávajúci odovzdá predmet kúpy Kupujúcemu až v momente, keď mu predmet kúpy odovzdá dopravca.
Predávajúci odovzdá Kupujúcemu predmet kúpy v objednanom množstve, akosti a vyhotovení.
Ak nie je dohodnuté, ako má byť vec zabalená, predávajúci vec zabalí spôsobom potrebným pre uchovanie veci a jej ochranu. Rovnakým spôsobom zaobstará predávajúci vec pre prepravu.

Zamietnutie objednávky
Predávajúci si vyhradzuje právo kedykoľvek odstrániť akýkoľvek výrobok z webovej lokality altamagica.sk a odstrániť z nej či upraviť na nej akýkoľvek materiál alebo obsah. Predávajúci vynaloží všetko úsilie na spracovanie všetkých objednávok, no ak sa vyskytnú mimoriadne okolnosti, v dôsledku ktorých musí zamietnuť spracovanie objednávky po zaslaní potvrdenia objednávky, Predávajúci si vyhradzuje právo učiniť tak kedykoľvek. Predávajúci nenesie zodpovednosť voči Kupujúcemu, ani voči žiadnej tretej strane v prípade odstránenia akýchkoľvek výrobkov z webovej lokality altamagica.sk alebo za odstránenie či úpravu akéhokoľvek materiálu alebo obsahu z tejto webovej lokality, ani za spracovanie objednávky po zaslaní potvrdenia o objednávke.

Bezpečnosť a ochrana osobných údajov
Vo veci ochrany a spracovania osobných údajov Kupujúceho zo strany spoločnosti Gashpar s.r.o. sa použijú tieto zásady ochrany osobných údajov. Informácie alebo osobné údaje, ktoré Kupujúci poskytne Predávajúcemu, sa spracujú v plnom rozsahu v súlade so zásadami ochrany údajov. Pri používaní tejto webovej lokality súhlasí Kupujúci so spracovaním informácií a údajov a potvrdzuje, že všetky informácie a údaje, ktoré poskytol Predávajúcemu, sú pravdivé, úplné a zodpovedajú skutočnosti. Kupujúci nesie plnú zodpovednosť za to, že Predávajúcemu poskytne pravdivé, úplné a skutočné osobné údaje v zmysle príslušných právnych predpisov.

Používanie webovej lokality altamagica.sk
Používaním tejto webovej stránky a zadaním objednávok na nej súhlasí Kupujúci s nasledujúcimi bodmi:

 1. Kupujúci poskytne Predávajúcemu pravdivú, úplnú a presnú e-mailovú adresu, poštovú adresu či iné kontaktné údaje. Kupujúci tiež súhlasí s tým, že v prípade potreby tieto informácie môže Predávajúci použiť, aby Kupujúceho kontaktoval v súvislosti s objednávkou.
 2. Webovú lokalitu bude Kupujúci využívať len na zadávanie otázok a právne platných objednávok.
 3. Kupujúci nebude zadávať žiadne falošné ani podvodné objednávky. Ak existuje odôvodnené podozrenie, že bola vykonaná objednávka tohto typu, Predávajúci je oprávnený zrušiť ju a informovať príslušné orgány.

Ak Kupujúci neposkytne Predávajúcemu všetky potrebné informácie, berie na vedomie, že Predávajúci nemôže objednávku realizovať. Kupujúci zadaním objednávky na tejto webovej lokalite vyhlasuje, že má viac ako 18 rokov, je právne spôsobilý uzatvárať záväzné zmluvy a plne súhlasí s VOP. Kupujúci tiež vyhlasuje a potvrdzuje, že pred zadaním objednávky ho Predávajúci dostatočne informoval o úkonoch potrebných na uzavretie kúpnej zmluvy a o tom, že kúpna zmluva bude uložená v elektronickej verzii, pričom Kupujúci má právo požiadať o ňu písomnou formou.

Prevádzková doba
Objednávky na stránke altamagica.sk: nonstop

Ceny
Všetky ceny sú zmluvné. V e-shope sú vždy aktuálne a platné ceny. Ceny sú konečné, vrátane DPH a všetkých ďalších daní a poplatkov, ktoré musí Kupujúci pre získanie tovaru zaplatiť, to sa netýka prípadných poplatkov za dopravu a pod., ktoré sú uvádzané až v rámci nákupného košíka a ich výška sa odvíja od voľby Kupujúceho.
Kupujúci berie na vedomie, že v prípade, kedy Kupujúci objedná tovar za cenu zverejnenú omylom v dôsledku chyby interného informačného systému stránky altamagica.sk, je Predávajúci oprávnený od kúpnej zmluvy odstúpiť, a to aj potom, čo Kupujúci obdržal e-mail potvrdzujúci jeho objednávku. Predávajúci v takomto prípade Kupujúceho informuje o takejto skutočnosti.
Predávajúci si vyhradzuje právo prehlásiť kúpnu zmluvu za neplatne uzatvorenú, pokiaľ došlo k zneužitiu osobných údajov, zneužitiu platobnej karty a podobne, alebo z dôvodu zásahu správneho či súdneho orgánu. O takomto postupe bude informovať Kupujúceho.

Odstúpenie od zmluvy
V zmysle ustanovenia § 7 zákona o ochrane spotrebiteľa pri predaji tovaru alebo poskytovaní služieb na základe zmluvy uzavretej na diaľku alebo zmluvy uzavretej mimo prevádzkových priestorov Predávajúceho a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon č. 102/2014 Z. z.) má Kupujúci právo od takto uzavretej zmluvy odstúpiť bez uvedenia dôvodu do 14 kalendárnych dní odo dňa prevzatia tovaru.
Je nevyhnutné, aby Kupujúci odoslal Predávajúcemu v lehote do 14 kalendárnych dní od uzavretia zmluvy list o odstúpení od zmluvy. Toto právo má Kupujúci aj v prípade, ak si tovar objednaný prostredníctvom e-shopu altamagica.sk vyzdvihol osobne na adrese Andreja Sládkoviča 1 v Banskej Štiavnici. List o odstúpení od kúpnej zmluvy musí obsahovať fakturačné údaje Predávajúceho, oznámenie Kupujúceho, že odstupuje od zmluvy na tovar, číslo príslušnej faktúry, popis tovaru, dátum prevzatia tovaru, meno a priezvisko Kupujúceho, adresu Kupujúceho, číslo účtu Kupujúceho a kód banky, dátum odoslania formulára a podpis Kupujúceho. Odstúpenie a tovar zašle Kupujúci na adresu: Gashpar s.r.o., Andreja Sládkoviča 1, 969 01 Banská Štiavnica.
Kupujúci vráti tovar najneskôr do 14 dní odo dňa odstúpenia od zmluvy úplný, nepoškodený, čistý, vrátane originálneho obalu, v stave a hodnote, v akom tovar prevzal. V prípade odstúpenia od zmluvy do 14 dní zo strany Kupujúceho musí odstúpenie od zmluvy zaslať na e-mailovú adresu info@altamagica.sk alebo oznámiť prostredníctvom telefonátu.
Kupujúci berie na vedomie, že ak odstúpi od zmluvy, bude znášať náklady na vrátenie tovaru Predávajúcemu, a ak odstúpi od zmluvy uzavretej na diaľku, aj náklady na vrátenie tovaru, ktorý vzhľadom na jeho povahu nie je možné vrátiť prostredníctvom pošty.
Pri splnení všetkých vyššie uvedených podmienok pre vrátenie tovaru vznikne Kupujúcemu nárok na vrátenie zaplatených finančných čiastok spojených s vráteným tovarom, ktoré budú vrátené Kupujúcemu najneskôr do 14 dní od odstúpenia od zmluvy. Predávajúci zrealizuje refundáciu prevodom na účet Kupujúceho. Predávajúci môže refundáciu zadržať, kým nedostane tovar späť. Kupujúci musí tovar zaslať späť, alebo ho doručiť na adresu Andreja Sládkoviča 1, 969 01 Banská Štiavnica, a to bez zbytočného odkladu, v každom prípade však nie neskôr ako 14 dní odo dňa, kedy oznámil Predávajúcemu odstúpenie od zmluvy. Kupujúci zodpovedá za akékoľvek zníženie hodnoty tovaru v dôsledku zaobchádzania s ním iným spôsobom, ako je potrebné.

Odstúpenie od zmluvy zo strany Predávajúceho v prípade chyby ceny tovaru
Hoci Predávajúci vynakladá všetko úsilie, aby sa zaistil správnosť cien uvedených na webovej lokalite altamagica.sk, môže dôjsť k chybe. Ak Predávajúci zistí chybu v cene akéhokoľvek výrobku, ktorý si Kupujúci objednal, Predávajúci bude bezodkladne Kupujúceho informovať a poskytne mu možnosť potvrdenia objednávky v správnej cene, alebo jej zrušenia prostredníctvom e-mailu, alebo písomne. Ak sa Predávajúcemu nepodarí Kupujúceho kontaktovať, objednávka sa považuje za zrušenú a Predávajúci vráti Kupujúcemu celú zaplatenú sumu v lehote 14 dní od zrušenia.
Predávajúci nie je povinný poskytnúť Kupujúcemu akýkoľvek výrobok za nesprávnu nižšiu cenu (aj napriek zaslanému potvrdeniu o dodávke), ak je chyba v cene zjavná a Kupujúci ju mohol odôvodnene rozpoznať ako nesprávnu cenu.

Platobné podmienky
Predávajúci akceptuje nasledujúce platobné podmienky:

 1. a) platba cez internetové rozhranie banky (platobnou kartou on-line),
 2. b) na dobierku pri doručení tovaru (hotovosť preberá od zákazníka prepravca).

Tovar zostáva do úplného zaplatenia a prevzatia majetkom Predávajúceho, nebezpečenstvo škody na veci prechádza prevzatím tovaru Kupujúcim. Kupujúci nadobúda vlastníctvo tovaru v momente, keď Predávajúci získa plnú úhradu všetkých splatných súm vrátane poplatkov za doručenie, alebo v okamihu doručenia, ak sa malo uskutočniť neskôr.
Fakturačné údaje Kupujúceho nie je možné meniť spätne po odoslaní objednávky.

Priebeh nákupu
Ceny produktov na webovej lokalite altamagica.sk sa môžu kedykoľvek zmeniť. Zmeny však nebudú mať vplyv, okrem vyššie uvedených prípadov, na objednávky, v prípade ktorých zaslal Predávajúci potvrdenie o objednávke.

Kupujúci má možnosť sa pred vykonaním objednávky oboznámiť s celkovou cenou vrátane DPH a všetkými ďalšími poplatkami. Táto cena bude uvedená v objednávke a v správe potvrdzujúcej prijatie objednávky tovaru. Objednávať je možné elektronicky v e-shope altamagica.sk.

Pri objednávaní v e-shope si Kupujúci všetky vybrané položky, ktoré chce zakúpiť, pridá do nákupného košíka. Ďalším krokom je spracovanie objednávky a uskutočnenie platby. Kupujúci postupuje podľa krokov procesu nákupu, pričom v každom kroku uvedie alebo overí požadované informácie. Počas procesu nákupu, avšak pred platbou, si môže Kupujúci upraviť údaje o svojej objednávke.

V záujme minimalizácie rizika budú údaje o kreditnej karte Kupujúceho zašifrované. Po prijatí objednávky Kupujúceho bude Predávajúci žiadať o predbežnú autorizáciu na platobnej karte Kupujúceho, aby sa uistil, že na dokončenie transakcie je na karte dostatok finančných prostriedkov. Zúčtovanie na platobnej karte prebehne pri potvrdení objednávky Kupujúceho. Kliknutím na „Dokončiť objednávku“ berie Kupujúci na vedomie, že zadaním objednávky mu vzniká povinnosť za ňu zaplatiť a že platobná karta patrí Kupujúcemu.
Kreditné karty podliehajú overeniu a autorizácii subjektom, ktorý kartu vydal. V prípade, že subjekt platbu neautorizuje, Predávajúci nenesie zodpovednosť za akékoľvek omeškanie alebo nedoručenie a nebude môcť s Kupujúcim uzatvoriť žiadnu zmluvu.

Daň z pridanej hodnoty
Podľa aktuálne platných pravidiel a predpisov sa na všetky nákupy vykonané prostredníctvom webovej lokality altamagica.sk vzťahuje daň z pridanej hodnoty (DPH). V súlade s platnými pravidlami a predpismi jurisdikcie je zo strany Predávajúceho účtovaná primeraná DPH.

Dodacie podmienky
Bez ohľadu na vyššie uvedené ustanovenie týkajúce sa dostupnosti výrobkov a s výnimkou mimoriadnych prípadov sa Predávajúci bude snažiť o zaslanie produktov z objednávky Kupujúceho pred dátumom stanoveným v predmetnom potvrdení o dodávke. Ak nie je stanovený žiadny dátum doručenia, v plánovanom časovom rámci uvedenom pri výbere spôsobu doručenia, a v každom prípade sa Predávajúci vynasnaží dodať tovar Kupujúcemu maximálne do 30 dní odo dňa potvrdenia objednávky. Predávajúci je oprávnený doručiť objednávku pred uplynutím času na dodanie, ktorý bol dohodnutý v zmluve alebo je stanovený v týchto VOP.

Predávajúci zabezpečuje nasledujúce spôsoby dodania: osobný odber a zasielanie prepravnou službou. V prípade zásahu vyššej moci či výpadku informačného systému Predávajúci nenesie zodpovednosť za oneskorené dodanie tovaru.

Kupujúci je povinný bezprostredne pri dodaní tovaru prekontrolovať spolu s dopravcom stav zásielky podľa priloženého prepravného listu. Kupujúci je oprávnený odmietnuť prevzatie zásielky, ktorá nie je v zhode s kúpnou zmluvou tým, že zásielka je napr. neúplná alebo poškodená. Pokiaľ takto poškodenú zásielku Kupujúci od prepravcu prevezme, je nevyhnutné poškodenie popísať v odovzdávacom protokole prepravcu.

Neúplnú alebo poškodenú zásielku je treba okamžite oznámiť e-mailom na adresu info@altamagica.sk, spísať s dopravcom škodový protokol a tento bez zbytočného odkladu zaslať e-mailom alebo poštou Predávajúcemu. Dodatočné reklamácie neúplnosti alebo vonkajšieho poškodenia zásielky nezbavujú Kupujúceho práva vec reklamovať, dávajú však Predávajúcemu možnosť preukázať, že nejde o rozpor s kúpnou zmluvou.
Ak z akéhokoľvek dôvodu nemôže Predávajúci dodržať dátum doručenia, o tejto situácii informuje Kupujúceho a poskytne mu možnosť pokračovať v nákupe, pričom sa stanoví nový dátum doručenia, prípadne sa objednávka zruší a uhradená suma sa do 14 dní od zrušenia uhradí v plnom rozsahu.
Kupujúci berie na vedomie, že doprava súvisiaca s ukončením zmluvy z dôvodov, ktoré nemožno pripísať Predávajúcemu, môže mať za následok vznik dodatočných nákladov, ktoré Predávajúci môže oprávnene previesť v plnom rozsahu na Kupujúceho.

Záručné podmienky
Záručné podmienky na tovar sa riadia Reklamačným poriadkom Predávajúceho a platnými právnymi predpismi SR. Ako záručný list slúži nákupný doklad.

V prípade použitej objednávky nenesie Predávajúci zodpovednosť za chyby, ktoré vznikli v dôsledku používania alebo opotrebovania.

Ak bola reklamácia podaná načas, postup a práva Predávajúceho v súlade s článkom 622 a 623 Občianskeho zákonníka sú nasledovné:

Ak je chybu možné odstrániť, Kupujúci má právo na bezplatné, včasné a náležité odstránenie chyby. Chybu musí Predávajúci odstrániť bez zbytočného odkladu.

Namiesto odstránenia chyby môže Kupujúci požadovať výmenu objednávky; ak sa chyba týka len súčasti objednávky, môže Kupujúci požadovať výmenu danej zložky v prípade, že Predávajúcemu nevzniknú žiadne neúmerné náklady v porovnaní s cenou objednávky alebo významom objednávky. Namiesto odstránenia chyby môže Predávajúci chybnú objednávku vždy vymeniť za bezchybnú v prípade, že to Kupujúcemu nespôsobí vážne problémy. Ak chybu nie je možné odstrániť a bráni náležitému používaniu objednávky ako bezchybnej, má Kupujúci právo na výmenu objednávky, alebo na odstúpenie od zmluvy. Tie isté práva sa vzťahujú na Kupujúceho aj v prípade, že chyby možno opraviť, avšak nemôže objednaný tovar náležite používať v dôsledku výskytu chyby po oprave alebo v dôsledku väčšieho počtu chýb. V prípade neodstrániteľných chýb má Kupujúci nárok na náležitú zľavu z ceny objednávky.

Za chyby objednávky je Predávajúci zodpovedný v zmysle slovenských právnych predpisov a Kupujúci má povinnosť predložiť Predávajúcemu reklamáciu. Na reklamačné konanie zahrnuté v týchto VOP sa vzťahujú platné zásady vybavovania reklamácií. Kupujúci bol riadne oboznámený so zásadami vybavovania reklamácií, s podmienkami a spôsobom reklamácie objednávky v súlade s článkom 18 oddielu 1 zákona číslo 250/2007 zbierky o ochrane spotrebiteľa v znení neskorších predpisov pred uzavretím, a to umiestnením týchto podmienok na podstránky webovej lokality altamagica.sk. Kupujúci mal tiež možnosť zoznámiť sa s nimi pred zadaním objednávky. Zásady vybavovania reklamácií sa vzťahujú výhradne na objednaný tovar zakúpený prostredníctvom e-shopu altamagica.sk.

Ak má objednaný tovar chybu, Kupujúci môže podať reklamáciu osobne na adrese Andreja Sládkoviča 1, 969 01 Banská Štiavnica alebo zaslaním reklamácie na túto adresu spolu s oznámením o reklamácii. Upozornenie na reklamáciu musí obsahovať popis chyby a vyhlásenie o tom, ktoré z práv popísaných v článkoch 622 a 623 Občianskeho zákonníka a vyššie Kupujúci uplatňuje. Reklamačné konanie sa začína v deň doručenia oznámenia o reklamácii a objednávky s chybou.

Predávajúci poskytne Kupujúcemu potvrdenie o reklamácii, a to písomne alebo e-mailom. V prípade, že Kupujúci zašle Predávajúcemu oznámenie o reklamácii e-mailom, je Predávajúci povinný ihneď poskytnúť Kupujúcemu potvrdenie o reklamácii. Ak okamžité doručenie potvrdenia nie je možné, doručí ho Predávajúci bez zbytočného odkladu, minimálne spolu s dôkazom o výsledku reklamácie.

Kupujúci má právo rozhodnúť sa, ktoré práva podľa článkov 622 a 623 Občianskeho zákonníka uvedených vyššie si uplatní, a zároveň bez zbytočného odkladu doručiť Predávajúcemu informácie o svojom rozhodnutí. Na základe rozhodnutia Kupujúceho je Predávajúci povinný bezodkladne určiť spôsob vyriešenia reklamácie. V komplikovanejších prípadoch má Predávajúci túto povinnosť v lehote 3 dni od začatia reklamačného procesu, v odôvodnených prípadoch až 30 dní od začatia reklamačného procesu.

Po stanovení spôsobu vybavenia reklamácie danú reklamáciu spracuje Predávajúci ihneď, v odôvodnených prípadoch je oprávnený reklamáciu spracovať neskôr. Bez ohľadu na vyššie uvedené nesmie vybavenie reklamácie trvať viac ako 30 dní od uplatnenia reklamácie.

Po uplynutí lehoty potrebnej na vyriešenie reklamácie má Kupujúci právo odstúpiť od zmluvy alebo vymeniť objednaný tovar za nový.

Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby objednávky, ktoré spôsobil Kupujúci, alebo ak Predávajúci Kupujúceho výslovne upozornil, že objednávka má chyby, alebo že by mal Kupujúci vedieť o chybách objednávky pri zohľadnení podmienok zmluvy. Okrem toho Predávajúci nenesie zodpovednosť za chyby v prípade zjavnej chyby objednávky, ktorú Kupujúci mohol zistiť pri preskúmaní objednávky po doručení a ktorú Predávajúcemu neoznámil v zmysle zásad vybavovania reklamácií, alebo ak nepodá reklamáciu až do uplynutia záručnej lehoty, alebo ak chybu spôsobilo mechanické poškodenie zo strany Kupujúceho alebo zo strany tretej osoby.

Predávajúci má povinnosť vyriešiť reklamáciu a uzavrieť reklamačný proces jedným z nasledujúcich spôsobov:

 1. Odovzdaním opraveného objednaného tovaru;
 2. Výmenou objednaného tovaru;
 3. Vrátením kúpnej ceny;
 4. Vyplatením primeranej zľavy z ceny výrobku;
 5. Písomnou žiadosťou o vykonanie plnenia;
 6. Odôvodneným zamietnutím reklamácie.

Predávajúci má povinnosť poskytnúť Kupujúcemu písomné dôkazy o vyriešení reklamácie, a to najneskôr do 30 dní odo dňa podania reklamácie osobne či kuriérom. O výsledku vybavenia reklamácie Predávajúci bezodkladne informuje Kupujúceho po ukončení reklamačného konania, a to e-mailom alebo telefonicky.

Záručná lehota je 24 mesiacov odo dňa doručenia objednávky, pokiaľ sa v konkrétnych prípadoch neuvádza inak. Záručná lehota sa predlžuje o obdobie, počas ktorého Kupujúci nepoužíval objednaný tovar z dôvodu záručnej opravy objednaného tovaru. V prípade výmeny objednávky poskytne Predávajúci Kupujúcemu dôkaz uvedený v informáciách o výmene objednávky, pričom ďalšie prípadné reklamácie sa podávajú na základe zmluvy a tohto dôkazu. V prípade výmeny objednávky začína plynúť nová záručná lehota pre novú objednávku. Výsledok vybavenia reklamácie sa výlučne týka chýb uvedených v oznámení o reklamácii a v potvrdení.

Spôsoby komunikácie
Používaním webovej stránky altamagica.sk súhlasí Kupujúci s tým, že väčšina komunikácie s Predávajúcim bude prebiehať elektronicky. Predávajúci bude Kupujúceho kontaktovať e-mailom. Pre účely zmluvy súhlasí Kupujúci s používaním elektronického spôsobu komunikácie a akceptuje, že všetky zmluvy, upozornenia, faktúry, informácie a iná komunikácia, ktorú Predávajúci odosiela elektronicky, je v súlade s právnymi požiadavkami jej poskytovania písomnou formou. Táto podmienka nemá vplyv na zákonné práva Kupujúceho.

Vyššia moc
Predávajúci nenesie zodpovednosť za žiadne neplnenie alebo omeškanie súvisiace s akýmikoľvek povinnosťami, ktoré na seba preberá v zmysle zmluvy, ak budú spôsobené udalosťami, ktoré sú nad rámec primeranej kontroly Predávajúceho (ďalej len „vyššia moc“).

Na vyššiu moc sa vzťahuje akýkoľvek čin, udalosť, nevykonanie, zanedbanie alebo nehoda, ktoré sú nad rámec primeranej kontroly Predávajúceho, vrátane napríklad týchto skutočností:

 1. Štrajk, výluka či iné formy protestu.
 2. Občiansky nepokoj, vzbura, invázia, teroristický útok alebo teroristická hrozba, vojna (vyhlásená alebo nevyhlásená) alebo hrozba vojny či príprava na vojnu.
 3. Požiar, explózia, búrka, povodeň, zemetrasenie, zosuv pôdy, epidémia či iná prírodná katastrofa.
 4. Nemožnosť používať vlaky, lode, lietadlá, motorizovanú dopravu alebo iné prostriedky verejnej alebo súkromnej dopravy.
 5. Nemožnosť použiť verejné či súkromné telekomunikačné systémy.
 6. Akty, dekréty, legislatíva, nariadenia alebo obmedzenia ktorejkoľvek vládnej alebo verejnej autority.
 7. Štrajk, zlyhanie alebo nehoda v námornej alebo riečnej doprave, poštovej preprave alebo akomkoľvek inom type dopravy.

Má sa za to, že povinnosti Predávajúceho vyplývajúce zo zmlúv sú pozastavené počas obdobia, v ktorom vyššia moc zostáva v účinnosti, a bude mu poskytnuté predĺženie obdobia, v ktorom sa majú tieto povinnosti splniť, o rovnaký čas, aký trvala situácia v rámci vyššej moci. Predávajúci poskytne všetky primerané zdroje na ukončenie situácie týkajúcej sa vyššej moci alebo na nájdenie riešenia, ktoré Predávajúcemu umožní splniť si povinnosti na základe zmluvy napriek situácii vyššej moci.

Zriektnutie sa práv
Zrieknutie sa konkrétneho práva alebo opatrenia zo strany Predávajúceho nepredstavuje zrieknutie sa práv alebo opatrení vyplývajúcich zo zmluvy alebo podmienok. Zrieknutie sa akejkoľvek z týchto podmienok alebo práv alebo opatrení vyplývajúcich zo zmluvy zo strany Predávajúceho nenadobudne účinnosť, pokiaľ sa výslovne neuvedie, že ide o zrieknutie sa práv a nebude formalizované a neoznámi sa Kupujúcemu.

Čiastočné zrušenie
Ak sa akákoľvek z týchto podmienok alebo akékoľvek ustanovenie zmluvy vyhlásia za neplatné na základe záväzného rozhodnutia príslušného úradu, zostávajúce VOP zostávajú účinné bez toho, aby boli uvedeným vyhlásením o zrušení dotknuté.

VOP ako zmluva
Tieto VOP a akýkoľvek dokument uvedený v týchto podmienkach tvoria zmluvu v celom rozsahu medzi Predávajúcim a Kupujúcim, pokiaľ ide o účel zmluvy v celom rozsahu, a nahrádza sa nimi akýkoľvek predchádzajúci dohovor, dohoda alebo prísľub vykonané medzi zmluvnými stranami ústne alebo písomne. Zmluvné strany uznávajú, že sa dohodli uzavrieť zmluvu bez závislosti na akomkoľvek vyhlásení alebo sľube druhej strany, alebo ktorá mohla byť odvodená z akéhokoľvek vyhlásenia alebo dokumentu vo vyjednávaní, do ktorého vstúpili obe strany pred menovanou zmluvou, s výnimkou tých, ktoré sú výslovne uvedené v týchto VOP.

Žiadna zo zmluvných strán nevykoná žiadne opatrenie v súvislosti s akýmkoľvek nepravdivým vyhlásením vykonaným druhou zmluvnou stranou, ústne alebo písomne, pred dátumom zmluvy (pokiaľ nebolo uvedené nepravdivé vyhlásenie vykonané podvodne). Druhá zmluvná strana môže vykonať jediné opatrenie, a to také, ktorého dôvodom bude porušenie zmluvy v súlade s ustanoveniami v týchto podmienkach.

Používanie webovej lokality altamagica.sk a zmlúv o kúpe výrobkov prostredníctvom tejto webovej stránky sa riadi slovenskými právnymi predpismi. Akýkoľvek spor, ktorý vyplynie z používania alebo súvisí s používaním webovej lokality alebo uvedenými zmluvami, podlieha bezvýhradnej jurisdikcii slovenských súdov. Vzťahy, ktoré nie sú uvedené v týchto VOP, sú upravené v príslušných ustanoveniach právnych predpisov platných a účinných na území Slovenskej republiky.

Ak Kupujúci uváži, že jeho práva boli porušené, alebo ak nie je spokojný so spôsobom vybavenia reklamácie, so žiadosťou o pre nápravu sa môže obrátiť na Predávajúceho prostredníctvom e-mailu zaslaného na adresu info@altamagica.sk, s cieľom dohodnúť sa na mimosúdnom urovnaní.

Ak Predávajúci zamietne žiadosť Kupujúceho alebo neodpovie do 30 dní, má Kupujúci právo podať návrh na alternatívny spôsob riešenia sporu. Orgán, ktorý dané spory rieši, je Slovenská obchodná inšpekcia s registrovaným sídlom na ulici Prievozská 32, 827 99 Bratislava 27 (http://www.soi.sk) či akýkoľvek iný autorizovaný orgán, zaregistrovaný v zozname orgánov pre alternatívne riešenie sporov na Ministerstve hospodárstva Slovenskej republiky (http://www.mhsr.sk).

Predávajúci má právo tieto VOP kedykoľvek upraviť. Akákoľvek úprava podmienok nesmie porušiť alebo obmedziť právo Kupujúceho vyplývajúce z tejto zmluvy, ktoré bolo vykonané pred nadobudnutím účinnosti týchto úprav. Úpravy nadobudnú účinnosť v deň ich uverejnenia na webovej lokalite altamagica.sk. Na Kupujúceho sa vzťahujú zásady a podmienky platné v čase, kedy používa stránku altamagica.sk alebo zadáva objednávku.

Tieto Všeobecné obchodné podmienky sú platné a účinné od 12. 6. 2020.